Batxillerat Dual

El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat.

Aquest permetrà als nostres alumnes obtenir 2 titulacions de batxillerat: la pròpia de Catalunya i l’American High School Diploma.A la nostra escola oferim l'oportunitat de cursar aquesta dualitat a partir de l’organització nord-americana Academica Corporation.

És la principal institució de gestió educativa dels EUA amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats.


El programa consisteix en cursar, simultàniament, el batxillerat català (presencial) i el nord-americà (online i fora de l’horari escolar). Es pot iniciar a partir de 2n ESO i finalitza quan s’obté els sis crèdits necessaris, que representen el 25% del currículum del High School nord-americà i el 75% restant es convalidat aprovant els crèdits del batxillerat català.


El Diploma Dual® és possible perquè el sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne del Diploma Dual® no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura...) dues vegades, en anglès i en la propia llengua, sinó tan sols les matèries específiques (llengua, història, cultura...), mentre que la resta se li convaliden.

Quan acaben els estudis, els alumnes del Diploma Dual® obtenen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels EUA, l’American High School Diploma.El Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius:
1 Immersió lingüística

 • Aprenentatge 100% en anglès; els alumnes pensen i treballen en anglès.

 • Comunicació diària amb professors nadius.

 • Live Sessions les quals augmenten la confiança i destresa de l’alumnat.


2 Immersió tecnològica

 • Domini i maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

 • L’alumne és el protagonista i el responsable del seu propi procés formatiu.

 • Desenvolupament del pensament crític i destreses d’investigació i anàlisi d’informació.

 • Autoaprenentatge a través de la recerca d’informació i l’autoreflexió de les diverses activitats.

3 Immersió personal

 • Responsabilitat i maduresa en el treball.

 • Alt nivell d’autonomia.

 • Aprenentatge de la gestió del temps.

 • Adaptació per treballar en entorns diferents i multiculturals.